Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «AK LANE Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Φραγκοκκλησιάς 7, τηλ. +30 216 0024006, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας akl@ak-lane.com (εφεξής η «AK LANE» ή η «Εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για χρήστες του ιστότοπου.

Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General  Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και το Ν.4624/2019. Στην παρούσα Δήλωση παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται, τους τρίτους με τους οποίους μοιράζονται, καθώς και τα δικαιώματα, που διαθέτουν οι Χρήστες ως υποκείμενα των δεδομένων.

1. Ποια Δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε:

  • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. IP). Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την Πολιτική Cookies.
  • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με γενικές πληροφορίες, συλλέγουμε δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

2. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για:

  • τη διαχείριση της επικοινωνίας που λαμβάνουμε από τους Χρήστες, προκειμένου να απαντάμε στην επίλυση αποριών σας,
  • την απρόσκοπτη, ορθή και ασφαλή λειτουργία του Ιστότοπο και τις συνδεόμενες εφαρμογές,
  • να αναλύουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στον Ιστότοπο.

3. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας μόνο αν έχουμε νόμιμο λόγο για την επεξεργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:

α) στη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται
β) στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τους Χρήστες μας, να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά τους Ιστότοπους μας για τη δημιουργία περιεχομένου τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή. Για παράδειγμα, βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας όταν αναλύουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στους ιστότοπους, ώστε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τους σκοπούς αυτούς και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας.

5. Πώς εξασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων σας;

Η AK LANE έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, απώλεια, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση-αντιγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση αυτών.

6. Πότε διαγράφονται τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας τηρούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

Για το χρόνο διατήρησης των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.

7. Δικαιώματα Χρηστών και άσκηση δικαιωμάτων

– δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη

–δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων

–δικαίωμα διαγραφής

–δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη σε αναγνώσιμη μορφή

–δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

–δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή  αιτήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Μαρούσι Αττικής, Φραγκοκκλησιάς 7, ΤΚ 15125) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της akl@ak-lane.com.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που η εν λόγω παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Έχετε επίσης δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

9. Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 24/05/2023.