Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος https://ak-lane.com (εφ’ εξής ο «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AK LANE Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Φραγκοκκλησιάς 7, τηλ. +302160024006, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας akl@ak-lane.com (εφεξής η «AK LANE» ή η «Εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες (Χρήστες) αυτού.

Οι Χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπικούς, πληροφοριακούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση αυτού του Ιστότοπου υποδηλώνει συμφωνία με τους παρόντες όρους χρήσης (“Όρους”).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους Όρους.

  1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των σημάτων (εμπορικών-υπηρεσιών), των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχονται σε αυτόν καθώς και η γενική εικόνα του Ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της AK LANE Α.Ε. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του Ιστοτόπου από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για εμπορικούς σκοπούς ή/και για μη προσωπική χρήση, η μετατροπή / αντιγραφή /ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς την ρητή άδεια και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Υλικό από τον Ιστότοπο δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενου του Ιστότοπου διατίθεται στους Χρήστες για προσωπική χρήση.

  1. Ιστοσελίδες τρίτων μερών

Ο Ιστότοπος δύναται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε ανατρέξτε στους κάτωθι συνδέσμους (link)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Cookies

  1. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει» (as is), και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο είναι ενδεικτικές, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών των τοποθεσιών και της περιβάλλουσας θέας, που ενδέχεται να έχουν βελτιωθεί ή τροποποιηθεί ψηφιακά και δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικές προβολές. Οι πληροφορίες που απεικονίζονται εδώ, υπόκειται σε παραλλαγές, προσθήκες, διαγραφές, αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις χωρίς ειδοποιήσεις.

Το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελεί προσφορά ή σύμβαση ή συμφωνία ή υπόσχεση ή διαπραγμάτευση για λογαριασμό της Εταιρείας ούτε δημιουργεί καμία ευθύνη ή υποχρέωση, ρητή ή σιωπηρή, από την πλευρά της AK LANE Α.Ε.

H Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των Χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την εν λόγω Αποποίηση.

Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και/ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή του Iστοτόπου.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους Όρους, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη του Ιστότοπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Συμφωνείται ρητά ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των Όρων και τη γενική χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση akl@ak-lane.com.